Документи

Под-категории

Проекти

Проект "Дъга на приятелството", Проект "Образование без граници" в партньорство със СОУ "Любен Каравелов", град Пловдив

Цели: 1. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите групи в мултикултурна среда, чрез включването им в интерактивни дейности за изучаване на словесния фолклор на етносите в България.
2. Облекчаване на прехода от детската градина в училище и улесняване на адаптацията към организационната култура на училището.
3. Приобщаване на родителите на децата към съвместна работа с детската градина за развитие на творческия потенциал на децата.

 

Преглед на статии...

Прием на деца

ПРИЕМ на деца в ДГ „Снежанка“ се осъществява по Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските ясли и градини на територията на Община Пловдив.

Децата постъпват на 15.09. Децата, които не постъпят в срока определен в Наредбата се отписват и местата се обявяват за свободни за следващо класиране.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ чрез „Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски заведения на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ“

 http://dz-priem.plovdiv.bg/

Документи за ЗАПИСВАНЕ:

1.      Копие от Удостоверение за раждане и оригинал за сверяване;

2.      Документи, от индивидуалния профил за класиране на детето.

Медицински документи за ПОСТЪПВАНЕ:

1.    Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;

2.    Еднократни отрицателни резултати от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити извършени не по-рано от 15 дни преди  постъпване на детето в детската градина;

4.    Изследване на кръв и урина – извършени една седмица преди постъпването;

5.    Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

6.    Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина.

 

Преглед на статии...

Правила за организиране на дейностите в ДГ "Снежанка", гр. Пловдив в условия на COVID-19

Приложение

към Правилника за дейността

 

УТВЪРДИЛ:  

А.  Найденчовска – директор

15.09.2020г.

 

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА

в детска градина “Снежанка“, град Пловдив

(АКТУАЛИЗИРАНИ)

Издават се на основание „НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19“ на Министерство на образованието и Министерство на здравеопазването

Водени от разбирането, че безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детската градина. В ситуацията на COVID-19 всяка държава търси най-адекватните мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда, позволяваща постепенното възобновяване на процеса на педагогическо взаимодействие в детската градина, при спазване на строги противоепидемични мерки, което ще позволи и връщането на родителите на работа.

Всички участници в предучилищното образование – учители, и родители е необходимо да са подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановка и да носят отговорност за ограничаване на заразяването и за опазване на здравето - своето, на своите близки и на околните.

Целта на описаните мерки е постепенно и контролирано възобновяване на дейността на детската градина в условията на разпространението на COVID-19, като се спазват описаните по-долу основни принципи.

Мерките ще бъдат актуализирани и допълвани в зависимост от епидемиологичната обстановка.

1.  За подновяване на посещението на децата от 15.09.2020 г. се изисква представянето на медицински бележки съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини. Посещението на детска градина от деца с хронични заболявания, в т.ч. деца със СОП с хронични заболявания се извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето.

2.  ДГ „Снежанка“ прилага санитарно-хигиенни и приложимите противоепидемични мерки, разписани в Насоки за работа на детските градини от МОН и МЗ.

3.  Посещението на детската градина е допустимо само за деца, които са вече записани през учебната 2020-2021 година. В края на всяка седмица до 30.09.2020 г. вкл. се събират заявки за посещаване през следващата седмица чрез публикумане на Форма за заявка. Формата да се изпраща всеки понеделник до родителите на регистрираните им имейли в електронната система за централизиран прием и чрез публикуване на интернет страницата и в профила на ДГ "Снежанка" във Фейсбук. 

4.  Посещаването на детската градина не е задължително, като отсъствията не са обвързани с получаването на семейни помощи.

5.  Родителите се  запознават с настоящите Правилата и процедурите, които следва да спазват, със здравните изисквания, ограничаване на физическите контакти между децата в групата, на децата с учителите и помощник- възпитателите, които несъмнено носят определен риск за здравето им;

6. Родителите подкрепят усилията на институцията за спазване на Правилата за работа на ДГ „Снежанка“, за хигиена и психично здраве на децата и служителите в детската градина;

7.  Поради наличието на единствен вход за сградата на детската градина, на ползваната база в ДЯ „Детски смях“, и за гарантиране на физическата дистанция между родителите, децата и персонала от отделните груписе създава График за поетапен прием и изпращане на децата от различните групи.

При лоши атмосферните условия, родителите изчакват  в източната част на сградата на детската градина, в пространството под терасите.

8.  Родителите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изчакват с физическо отстояние на най-малко 2 м. между семействата в двора на детското заведение, като СЕ ЗАБРАНЯВА влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина.

9.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е използването на индивидуални предпазни средства на територията на детската градина от родители и от служителите на маска/шлем.

10. Ако има дете със СОП и/или с хронично заболяване с изрично препоръчано от личния му лекар ползване на предпазно средство, родителите осигуряват поне два броя за дневния престой.

11.  Приема на децата се извършва от медицинското лице пред входа,  с ежедневно измерване на телесната температура с безконтактен термометър в присъствието на родителя.

При установяване на по-висока температура на детето от 37.3°С и/или грипоподобни симптоми, или други признаци на заболяване, медицинското лице отказва приема.

12.  Детето преобува външните си обувки с пантофи на столче и стъпва на мека постелка, като преди влизане в групата преминава през дезинфекционна стелка на входа;

13.  График за поетапен прием и изпращане на деца от различните групи с осигурен интервал от време за последваща дезинфекция.

При заявено от родителите ранно започване на работа може децата да се приемат от 7,00 ч. до 7,15 ч. и измери температурата на детето от учителя на групата

I.            Прием сутрин: 

 Първа и ТретаПГ-б - от 07:30 ч. до 8,00 ч.

ТретаПГ-а и Четвърта ПГ - от  от 8,05 ч. до 8,30 ч. 

Дезинфекция 5 минути между приема на отделните групи 

Край на приема на децата за деня.

Пълна Дезинфекция на общите площи – вход, коридори, парапети, ръкохватки, остъкления и други контактни повърхности.

----------------------------------------------------------------------------------------

II.              Изпращане на децата следобяд: 

Първа и ТретаПГ-б - от 16,30 ч. до 17,00 ч.

ТретаПГ-а и Четвърта ПГ - от  от 17,00 ч. до 17,30 ч.

Дезинфекция 5 минути между изпращането на отделните групи 

Децата се изпращат само от служители на конкретната група.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

След изпращането на децата, всички пом.-възпитатели извършват пълна дезинфекция на всички помещения и повърхности до края на работния ден, което включва:

1. в групите: ръкохватки на вратите, контактни повърхности, играчки, санитария, повърхности в разливна за храна, занималня, фоайе и спално помещение, склад към групата и друго. Проветряване на всички помещения.

2. в общите пространства на сградата, площадки пред входа и вътрешните дворове с дезинфекция на: ръкохватки на вратите, парапети, подпрозоречни дъски, контактни повърхности,  остъкления, служебен санитарен възел, гардероб за персонала в кухненски блок на Детската ясла и всички административни кабинети. Проветряване на всички помещения.

14. Учителите организират запознаване на родителите от групите с Правилата за работа на детската градина в условия на COVID-19 чрез използване на електронна среда за комуникация чрез съобщения в уебстраницата на детската градина, информация в профила в общинската система http://dz-priem.plovdiv.bg/ и профила на детската градина в социалната мрежа-Фейсбук;

15. Завеждащ административната служба осигурява необходимата маркировка за дистанция пред входа на сградата и в двора, отговаря за спазването;

16. При наличие на заболяване на служители или дете от COVID-19 се следва процедурата на Министерство на здравеопазването и МОН. Директора своевременно прави разпределение на учителите, които ще поемат групите и изготвя нов график за работа, който ежеседмично може да се актуализира;

17. Служителите на детската градина следва да си осигурят 15 минути преди началото на работното време за преобличане с работно облекло и обувки;

18. Не се допуска събиране на една място на служители, освен при спазване на физическа дистанция от 2м.

19. Не се допускат и контакти на служители с повече от една група. Предвид спецификата на работата в детската градина следва да е ясно, че:

     спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една група не е възможно;

     физическата дистанция е задължителна между децата от отделните групи;

     физическата дистанция е задължителна между персонала в отделни групи;

     физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на детската градина.

20Да се проучва до 30.09.2020 г. броя на децата, които се очаква да посещават детската градина през следващата седмица, като се изисква от родителите да заявяват чрез Гугъл формуляр до 16,30 ч. всеки четвъртък вкл., за да се планира организацията  и разпределянето на децата;

21Ако се наложи създаване на нова организация на посещенията, да се извърши  предварително проучване сред родителите при какъв режим биха желали децата им да посещават детска градина и за какво време;

22. Родителски срещи, съвещания може да се организират неприсъствено.

23ЗАДЪЛЖИТЕЛНО служителите използват помещението-гардероб за смяна на обувките и дрехите с работни, като спазват дистанция при ползване на помещението;

24ЗАДЪЛЖИТЕЛНО служителите след влизане в сградата на детската градина измиват и дезинфекцират ръцете си, и поставят личните предпазни средства (маска/шлем);

25. Медицинското лице  регулярно контролира и протоколира състоянието на помещенита - почистване и дезинфекция;

26. Почистването и дезинфекцията да не се извършва в присъствието на деца;

27. Завеждащ административната служба осигурява необходимите материали за изпълнение на противоепидемичните мерки (маски/шлемове, дезинфектанти, течен сапун, хартия за почистване на ръцете, препарати за почистване и дезинфекция, еднократни маски и ръкавици и др.);

28.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО служителите и родителите спазват Графика за прием и изпращане на децата и Графика за игри на открито, като гарантират спазването на дистанция между отделните групи;

29. Медицинският специалист да извършва сутрешен филтър на входа на детската градина с измерване на температурата с безконтактен термометър и отговаря за осъществяване на приема.

30. При установяване с безконтактен термометър на по-висока температура на детето от 37.3°С и/или грипоподобни симптоми, или други признаци на заболяване, медицинското лице отказва приема.;

31. Приемането и изпращането на децата от отделните групи става съгласно изготвения график ;

32. Работата с децата се осигурява, доколкото е възможно, в една и съща група, и с един и същи персонал, което ще предотврати контакта между децата от различните групи.

Изпълнението на Правилата се контролират от медицинското лице и директора.

Служителите на детската градина участват, съдействат и отговарят за изпълнението на разписаните Правила, Мерки и Инструкции за работа на образователната институция в условията на разпростарнение на COVID-19.

Взаимодействия на учителите с децата:

1.  С децата се провеждат допълнителни форми на педагогическо взаимодействие с акцент върху изграждане на навици за здравословен начин на живот и усвояване на социални умения, вкл. дейности за обща и/или допълнителна подкрепа, включително за децата със СОП.

2.  При подходящи климатични условия (когато не вали дъжд или сняг) децата да остават навън, с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда. За целта се изготвя График за игри на открито.

3.  Да се предоставя на родителите информация в електронен вид с полезни препоръки за спазване на правила за хигиена и психично здраве по време на адаптацията на децата в новата обстановка;

4.  Учителите да организират подредбата в помещенията за игра в малки групи, с обособени кътове за ползване от малък брой деца;

5.  Да се организира разяснителна и обучаваща работа с децата за хигиенаа, безопасното поведение и необходимостта от по-често измиване на ръцете;

6.  Да организират обезопасяване на средата, като се отстранят всички играчки, които не могат да бъдат дезинфекцирани;

7.   Дейностите по избор на родителите – обучение по английски език, танци и други, както и по Проект „АПОСПО“ на МОН да се провеждат при спазване на Правилата и противоепидемичните мерки.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА 

1.  Най -късно два работи дни преди планираното посещение, да уведомят администрацията на детската градина за датата на която детето ще започне да посещава детската градина, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой;

2.  Да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на Правилата за работа на детската градина /декларацията се предоставя от детската градина/;

3.  Да водят детето си на детска градина и да го вземат при стриктно спазване на графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на обозначеното разстояние;

4.  Да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на Правилата, хигиена и психично здраве по време на престоя на детето в новите условия;

5.  Да измерват всяка сутрин температурата на детето и да не го водят в детска градина, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса;

6.  Да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина, че то проявява признаци на заболяване;

7.  Да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина, освен ако не бъдат помолени за това, като в тези случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, ползването на маска и физическа дистанция;

8.  Да осигурят плик с надписано името на детето върху етикет, в който детето да поставя обувките, с които идва в детската градина и всеки ден вземат пантофите за почистване вкъщи;

  9.  Да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.

10. Да не внасят лични играчки и бутилки с вода.

 ЗАБЕЛЕЖКА: При промяна в епидемичната обстановка и по препоръки на здравните органи, настоящите Правилата и мерки се актуализират своевременно.

 

Вид предоставени услуги и образци на заявление в образователната институция

В изпълнение на Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. за мерки за трансформация на модела на административното обслужване публикуваме следната информация за видовете предоставяни  услуги и образци на заявления на Детската градина като образователна институция:

 1. Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от образователната институция, извършваща задължително предучилищно образование.

 2Издаване на Дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.

 3Издаване на Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група.

Удостоверенията се актуализират от Министерство на образованието в съответната учебна година.

 

Услугата не се предоставя по електронен път!