Документи

Под-категории

Проекти

Проект "Дъга на приятелството", Проект "Образование без граници" в партньорство със СОУ "Любен Каравелов", град Пловдив

Цели: 1. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите групи в мултикултурна среда, чрез включването им в интерактивни дейности за изучаване на словесния фолклор на етносите в България.
2. Облекчаване на прехода от детската градина в училище и улесняване на адаптацията към организационната култура на училището.
3. Приобщаване на родителите на децата към съвместна работа с детската градина за развитие на творческия потенциал на децата.

 

Преглед на статии...

видове предоставени услуги и образци на заявление в образователната институция

В изпълнение на Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. за мерки за трансформация на модела на административното обслужване публикуваме следната информация за видовете предоставяни  услуги и образци на заявления на Детската градина като образователна институция:

 1. Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от образователната институция, извършваща задължително предучилищно образование.

 2Издаване на Дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.

 3Издаване на Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група.

Удостоверенията се актуализират от Министерство на образованието в съответната учебна година.

 

Услугата не се предоставя по електронен път!

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА

ОТ ДГ СНЕЖАНКА”, ГР. ПЛОВДИВ

ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ

ОТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЩЕ ЗАПОЧНЕ

ПОЕТАПНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА И ГРУПИТЕ,

СЛЕД СЪЗДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ

В ДЕТСКА ЯСЛА №17 „ДЕТСКИ СМЯХ“, РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“

  

ОТ РЪКОВОДСТВОТО