Бюджет на детската градина

Мерки за организиране на дейностите след възстановяване на приема на децата от 26.05.2020 г.

 

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ!

АКТУАРИЗИРАНИ НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 , КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ В ДГ "СНЕЖАНКА", ГРАД ПЛОВДИВ

https://www.mon.bg/bg/100876 

Уважаеми родители,


предстоящата учебна година ни поставя предизвикателството да опазим здравето на децата и семействата, на учителите и служителите в детската градина, на всички около нас.
В условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID 19 в детската градина е създадена организация за работа, която да даде увереност на учители и родители за грижите и контрола, които се осъществяват за опазването на здравето и живота на децата.
Поради въведените противоепидемични мерки,родителски срещи за начало на учебната 2020/2021 година НЯМА да се провеждат,в тази връзка Ви даваме кратка информация за Вас!
 
Уведомяваме Ви за следните важни правила за посещение в детска градина:
 
1.Не се допускат родители в сградата на детската градина.
 
2.Носенето на маски и/или други лични предпазни средства от родителите в двора на детската градина при приемането и изпращането на децата е задължително, както и спазване на дистанция от 2 метра между отделните семейства, докато изчакват приема и разговарят със служителите.
 
3.Приема и изпращането на децата от първа група ще се извършва по  график, с цел избягване на контакти на децата от различните групи.
сутрин прием :
Трета "А" ПГ -  от 8,05 ч. до 8,30 ч.
Трета "Б" ПГ - от 07:30 ч. до 8,00 ч.
Четвърта ПГ - от  от 8,05 ч. до 8,30 ч. 
след обяд изпращане:
Трета "А" ПГ -  от 17,00 ч. до 17,30 ч.
Трета "Б" ПГ - от 16,30 ч. до 17,00 ч.
Четвърта ПГ - от  от 17,00 ч. до 17,30 ч.
4.При отсъствие на детето от детска градина родителите задължително уведомяват ръководството на телефон : 032/63-13-89.
 
5.При отсъствие на детето повече от 10 календарни дни се представя медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни или се попълва декларация за липса на контакт или симптоми на заразни заболявания на място в детската градина.
 
6.При наличие и на най-малки симптоми при децата като повишена телесна температура, кашлица, хрема, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене , повръщане и др. веднага се уведомяват родителите по телефона от мед. сестрата и се изисква в най-кратък срок да се вземе детето от детската градина. При възобновяване на присъствието родителите задължително трябва предоставят бележка от личен лекар, че детето е здраво и няма контакт с ОЗЗ.
 
7.Забранява се внасянето на играчки, вода и други лични предмети, освен дрехи за преобличане и пижама за сън.
 
8.Обувките на децата се поставят в надписана торбичка, пантофите се донасят сутрин и при взимане на детето се взимат у дома за дезинфекция и почистване.
 
9.Храненето на децата се извършва от фирма за кетъринг и е съобразено със "Сборник с  рецепти за здравословно хранене на децата от 3 до 7 годишна възраст".
 
10.Детската градина е участва в Национална програма за доставки на допълнителни плодове, зеленчуци и млечни продукти по схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко" на Фонд Земеделие. 
 
11.Таксите за посещение на детска градина се изчисляват на база присъствени дни и се заплащат от 1-во до 9-то число на следващият месец.(повече информация за таксите ще получите от прикачената декларация,в която може да намерите подробна информация за критериите за ползване на преференции по таксите,бланката ще ви бъде дадена на 14.09.2020г. / понеделник/ с комплекта декларации за всяко дете)
Таксите се заплащат и по банков път до 8-мо число с превод по БАНКОВАТА  СМЕТКА НА ДГ „СНЕЖАНКА”,, ГР. ПЛОВДИВ :

BG02IORT73753102601100

ИНВЕСТБАНК АД -ПЛОВДИВ

В ОСНОВАНИЕ СЕ ПОСОЧВА: 1. ИМЕ И ФАМИЛИЯ НА ДЕТЕТО И ГРУПАТА;

                                                         2. МЕСЕЦ, ЗА КОЙТО СЕ ОТНАСЯ ПЛАЩАНЕТО.

 
Моля запознайте се с важната за Вас информация относно посещаването на детската градина от 15.септември.2020 г. :
1 .Правила на ДГ "Снежанка", гр. Пловдив публикувани на уебстраницата : 
 
 и приложените в имейла Насоки на Министерството на образованието за работа на детските градини в условията на COVID.-19.
 
 *** Моля, попълнете следната форма-заявка за посещение на детето Ви на детска градина за седмицата 15.09.2020г. - 18.09.2020г.:
 
 
Очакваме малките ни възпитаници до 8,30 часа на 15.09.2020 г. за начало на учебната 2020-2021 година, първата степен на образователната система!
 
 
за въпроси използвайте тел.: 032/63-13-89 - канцелария
Пазете се и бъдете здрави!

 

--------------------------------------------------------

Приложение

към Правилника за дейността

 

УТВЪРДИЛ:  

А.  Найденчовска – директор

със  Заповед  № 247/21.05.2020г.

 

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА

в детска градина “Снежанка“, град Пловдив

 

Мерки за организиране на дейностите

след възстановяване на приема на децата от 26.05.2020 г.

 

Издават се на основание Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, Писмо № 9105-173/20.05.2020 г. на министъра на образованието и науката с МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА http://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/ и Заповед № 20ОА917/21.05.2020 г. на кмета на Община Пловдив за възстановяване на посещенията на децата в детските градини и детските ясли, считано от 26.05.2020 г.

Водени от разбирането, че безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детската градина. В ситуацията на COVID-19 всяка държава търси най-адекватните мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда, позволяваща постепенното възобновяване на процеса на педагогическо взаимодействие в детската градина, при спазване на строги противоепидемични мерки, което ще позволи и връщането на родителите на работа.

Необходимо е всички участници в предучилищното образование да са подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановка и да носят отговорност за ограничаване на заразяването и за опазване на здравето - своето, на своите близки и на околните.

Целта на описаните мерки е постепенно и контролирано възобновяване на дейността на детската градина в условията на разпространението на COVID-19, като се спазват описаните по-долу основни принципи.

Мерките ще бъдат актуализирани и допълвани в зависимост от епидемиологичната ситуация.

1.  За подновяване на посещението на децата не се изисква представянето на медицински бележки съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини. Посещението на детска градина от деца с хронични заболявания, в т.ч. деца със СОП с хронични заболявания се извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето.

2.  Отварянето на детската градина за посещение е при прилагане на строги санитарно-хигиенни условия и приложимите противоепидемични мерки.

3.  Посещението на детската градина е допустимо само за деца, които са вече записани през учебната 2019-2020 година. В края на всяка седмица ще се събират заявки за посещаване през следващата седмица чрез публикумане на Форма за заявка от родителите. Формата ще се изпраща до родителите на регистрираните им имейли в електронната система за централизиран прием, чрез публикуване на интернет страницата и в профила на ДГ "Снежанка" във Фейсбук. 

4.  Посещаването на детската градина не е задължително, като отсъствията не са обвързани с получаването на семейни помощи.

5.  Родителите се призовават да задържат децата вкъщи, а в случай че това е невъзможно, да се запознаят с правилата и процедурите, като следва да им се обърне внимание, че независимо от спазването на определените здравни изисквания, физическите контакти между децата в групата и на децата с учителите и помощник- възпитателите са неизбежни, а това несъмнено носи определен риск за здравето им;

6. Родителите подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им;

7.  Поради наличието на единствен вход за сградата на детската градина, на ползваната база в ДЯ „Детски смях“, и за гарантиране на физическата дистанция между родителите, децата и персонала от отделните групи, се създава График за поетапен прием и изпращане на децата от различните групи.

При лоши атмосферните условия, родителите изчакват в пространството под терасите, в източната част на сградата на детската градина.

8.  Родителите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изчакват с физическо отстояние на най-малко 2 м. между семействата в двора на детското заведение, като СЕ ЗАБРАНЯВА влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина.

9.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е използването на индивидуални предпазни средства на територията на детската градинаот деца и родители - на маска и от персонала - на маска/шлем и ръкавици.

10.                 От момента на влизане на детето в сградата на ДГ, от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако е дете със СОП и/или с хронично заболяване и е изрично препоръчано от личния му лекар.

11.  Приема на децата се извършва от медицинското лице пред входа,  с ежедневно измерване на телесната температура с безконтактен термометър, в присъствието на родителя.

При установяване на по-висока температура на детето от 37.3°С и/или грипоподобни симптоми, или други признаци на заболяване, медицинското лице отказва приема.

12.  Да се обособи пространство с ясно указание докъде детето може да влиза с външните си обувки и къде се преобува с пантофи;

13.  График за поетапен прием и изпращане на деца от различните групи с осигурен интервал от време за последваща дезинфекция.

Извън интервала, определен за конкретната група, деца не се приемат.

 

I.            Прием сутрин, по групи: 

 

2-а от 7,20ч. до 7,40ч.

Дезинфекция 5 минути

 

3ПГ от 7,45ч. до 8,05ч.

Дезинфекция 5 минути  

 

2-б група от 8,10ч. до 8,30ч.

Дезинфекция 5 минути  

 

4ПГ от 8,35ч. до 9,00ч.

 

Край на приема на децата за деня.

 

Пълна  Дезинфекция на общите площи – вход, коридори, парапети, ръкохватки, остъкления и други контактни повърхности.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

II.              Изпращане на децата следобяд, по групи: 

 

2-б група от 16,00ч. до 16,30ч.

Дезинфекция 5 минути

 

3ПГ от 16,40ч. до 17,00ч.

Дезинфекция 5 минути  

 

2-а от 17,10ч. до 17,30ч.

Дезинфекция 5 минути  

 

4ПГ от 17,40ч. до 18,00ч.

 

Край на изпращането на децата за деня.

 

Децата се изпращат само от персонала на конкретната група.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

След изпращането на децата, всички пом.-възпитатели извършват пълна дезинфекция на всички помещения и повърхности до края на работния ден:

 

1. в групите: - ръкохватки на вратите, контактни повърхности, играчки, санитария, повърхности в разливна за храна, занималня, фоайе и спално помещение, склад към групата и друго.

Проветряване на всички помещения.

2. в общите пространства на сградата, площадки пред входа и вътрешните дворове с дезинфекция на: - ръкохватки на вратите, парапети, подпрозоречни дъски, контактни повърхности,  остъкления, служебен санитарен възел за персонала-в кухненски блок на Детската ясла и всички административни кабинети.

Проветряване на всички помещения.

 

14.                 При организиране на процесите по възстановяване на работата на детската градина и запознаване с правилата за работа на детската градина да се предприема избягване на преките контакти и за бързо информиране на родителите да се използва електронна среда за комуникация с родителите и така и с учителите– чрез служебен тел 032/63-13-89, по имейл от служебната поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , чрез съобщения в уебстраницата на детската градина, информация в профила в общинската система http://dz-priem.plovdiv.bg/ и профила на детската градина в социалната мрежа-Фейсбук;

 

15.                 Отчитайки средномесечната посещаемост през лятото, както и получените заявки от проведената анкета на 20.05.2020 г. сред родителите за готовност да пуснат децата си на детска градина, очакваният брой в група ще бъде между 12 и 16 деца.

16.                 В случай на едновременно заявено присъствие за повече от 20 деца от една група, в детската градина няма алтернативни помещения за настаняване за обособяване на допълнителна група. Не съществува възможност, групите да се разделят на подгрупи в рамките на общото помещение.

За целта ще се предприемат действия за прилагане на График за редуване на посещаването – полудневно/целодневно, през седмица или друг начин, определен след съгласуване с Отдел „Образование и бизнес развитие“ на Община Пловдив.

17.                 Завеждащ административната служба разработва план за движение в сградата, като осигури необходимата маркировка за спазването му;

18.                 При съобразяване с капацитета на сградата и броя на децата, които ще посещават детската градина, да се прави разпределение на учителите, които ще поемат групите, като при промяна на обстоятелствата се изготви нов график за работа им, който ежеседмично може да се актуализира;

19.                 Персонала на детската градина следва да си осигури преди започване на работа, време за преобличане с работно облекло в обособеното помещение за тази цел и съгласно началото на работното време;

20.                 Не се допуска събиране на една място на персонал от детската градина, освен при спазване на физическа дистанция от 2м.

21.                 Не се допускат и контакти на член от персонала на детската градина с повече от една група. Предвид спецификата на работата в детската градина следва да е ясно, че:

·     спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една група не е възможно;

·     физическата дистанция е задължителна между децата от отделните групи;

·     физическата дистанция е задължителна между персонала в отделни групи;

·     физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на детската градина.

22.                 Да се проучва всяка седмица броя на децата, които се очаква да посещават детската градина през следващата седмица, като се изисква от родителите да заявяват до четвъртък вкл., за да се планира организацията  и разпределянето на децата;

23.                 Ако се наложи създаване на нова организация на посещенията, да се извърши  предварително проучване сред родителите до четвъртък вкл., дали в такъв нов режим биха желали децата им да посещават детска градина и за какво време;

24.                 Родителски срещи може да се организират само неприсъствено.

25.                 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО за персонала е да използва помещението-склад на всеки етаж, в което да сменя обувките и дрехите с работни, като спазва дистанция с изчакване при ползване на помещението;

26.                 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО за персонала е веднага след влизане в сградата на детската градина да измият ръцете си, да се дезинфекцират и да поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем);

27.                 Медицинското лице да изготвя регулярно протокол за почистване и дезинфекция;

28.                 Почистването и дезинфекцията да не се извършва в присъствието на деца;

29.                 Завеждащ административната служба да осигури необходимите материали за спазване на здравните изисквания (маски/шлемове, дезинфектанти, течен сапун, хартия за почистване на ръцете, мокри кърпички, продукти за почистване и дезинфекция, ръкавици и др.) преди отваряне на детската градина, и текущо в необходимите количества;

30.                 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е спазване от персонала и родителите на Графика за прием и изпращане на децата и Графика за игри на открито за гарантиране спазването на дистанция между децата от отделните групи;

31.                 Медицинският специалист да извършва сутрешен филтър на входа на детската градина с измерване на температурата с безконтактен термометър и отговаря за осъществяване на приема.

32.                 При установяване с безконтактен термометър на по-висока температура на детето от 37.3°С и/или грипоподобни симптоми, или други признаци на заболяване, медицинското лице отказва приема.;

33.                 Приемането и изпращането на децата от отделните групи става съгласно изготвения график ;

34.                 Работата с децата се осигурява, доколкото е възможно, в една и съща група, и с един и същи персонал, което ще предотврати контакта между децата от различните групи.

 

Изпълнението на Мерките и процесите се контролират от медицинското лице и директора.

Завеждащ административната служба и учителите на групите участват, съдействат и отговарят за изпълнението на разписаните Правила Мерки и Инструкции за работа в детската градина.

 

Взаимодействия на учителите с децата:

1.  С децата, които подновяват посещението си в детската градина, не се провеждат педагогически ситуации, а само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие с акцент върху изграждане на навици за здравословен начин на живот и усвояване на социални умения, а при възможност и необходимост - и дейности за обща и/или допълнителна подкрепа, включително за децата със СОП.

2.  При съобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата остават навън, с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда. За целта се изготвя График от учителите за игра на четирите групи - пред входа и във вътрешния двор.

3.  Да се предоставя на родителите информация в електронен вид с полезни препоръки за спазване на правила за хигиена и психично здраве по време на адаптацията на децата в новата обстановка;

4.  От учителите се изисква да организират подредбата в помещенията за игра в малки групи, с обособени кътове за ползване от малък брой деца;

5.  Да се използват средства за хигиена и поддържането на личната безопасност на персонала и на децата, и особено отлична хигиена за по-често измиване на ръцете;

6.  Да организират обезопасяване на средата, като се отстранят всички играчки, които не могат да бъдат дезинфекцирани;

7.  Не се допуска организирането и провеждането на педагогически дейности, които не са дейност на детската градина (изучаване на чужди езици, танци, изобразителни изкуства, спорт, театър и др.).

8.  Логопедичната работа по Проект „АПОСПО“ на МОН да се провежда само в една група с най-много посещаващи деца, за които е установено, че имат необходимост от подкрепяща работа.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ,

които са преценили, че детето ще възстанови посещението

си в детската градина

 

1.  Най -късно два работи дни преди планираното посещение да уведомят Директора, за датата на която детето ще започне да посещава детската градина, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой;

2.  Да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина /декларацията се предоставя от детската градина/;

3.  Да не използват градски транспорт за придвижване до детската градинаи обратно винаги, когато това е възможно;

4.  Да водят детето си на детска градина и да го вземат при стриктно спазване на графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на обозначеното разстояние;

5.  Да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на адаптацията на детето им в новите условия;

6.  Да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска градина, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса;

7.  Да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина, че то проявява признаци на заболяване;

8.  Да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, маска и физическа дистанция;

9.  Да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина и всеки ден вземат пантофите за почистване вкъщи;

10.  Да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.

 

 

 ---------------------------------------

 

При промяна в епидемичната обстановка, по препоръки на компетентните органи, правилата и мерките се актуализират своевременно.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗИРАНИ ТАКСИ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА М.МАРТ.2020

Със Заповед №20ОА-668/30.03.2020 г. на Кмета на Община Пловдив е направена промяна на таксите за детска градина във връзка с извънредното положение.
За м.март няма да се начислява постоянната част в размер на 20 лв., а само пропорционалната за посетените дни.
Напомняме, че за Ваше удобство можете да заплатите таксата за детска градина
1. По банков път и EasyPay до 6-то число на м.април
по сметката на ДГ „Снежанка” , гр. Пловдив
BG02IORT73753102601100,
ИНВЕСТБАНК АД –ПЛОВДИВ
2. На каса, в детската градина на следните дати : 1, 2 и 3 април от 8,30ч. до 10,30ч. и за пропусналите такса за м.февруари

Благодарим ви!
Пазете се здрави!

 

 

видове предоставени услуги и образци на заявление в образователната институция

В изпълнение на Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. за мерки за трансформация на модела на административното обслужване публикуваме следната информация за видовете предоставяни  услуги и образци на заявления на Детската градина като образователна институция:

 1. Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от образователната институция, извършваща задължително предучилищно образование.

 2Издаване на Дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.

 3Издаване на Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група.

Удостоверенията се актуализират от Министерство на образованието в съответната учебна година.

 

Услугата не се предоставя по електронен път!

Абонамент чрез RSS