Начало

Документи

Документи

Под-категории

Документация на ДГ "Снежанка", гр. Пловдив за учебната 2020-2021 г.

Стратегия на ДГ "Снежанка", гр. Пловдив за периода 2020-2024 година

Програма на ДГ "Снежанка", гр. Пловдив

Организация на деня в детската градина (Дневен режим)

Символи, ритуали и знаци

Седмична програма на педагогическите ситуации и познавателни книжки

Правилник за дейността за учебната 2020-2021 година 

Правила за организиране на дейностите в условия на COVID-19

Етичен кодекс

Годишен план за учебната 2020-2021 година

План за квалификационна дейност

План за празници и развлечения

План за контролна дейност на директора

План за тематична проверка

Допълнителни педагогически услуги-не са избрани дейности по чл.19 от Наредба №5/2016 г. за ПУО през учебната 2020-2021 година

Мерки за повишаване на качеството на възпитание и образование

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи

Програма за изпълнение на Стратегията на МОН за превенция на отпадането от образователната система

План за изпълнение на Стратегията на МОН за повишаване на грамотността

План за изпълнение на Стратегията на МОН за работа по "Безопасност на движението на пътя" в детската градина

Правила за оказване на долекарска помощ

 

Преглед на статии...

Нашите Проекти

Проект "Дъга на приятелството",

Проект "Образование без граници" в партньорство със СОУ "Любен Каравелов", град Пловдив

Преглед на статии...

Прием на деца

Документи за КАНДИДАТСТВАНЕ:
http://dz-priem.plovdiv.bg/ 
 
График за 2021 година 
http://dz-priem.plovdiv.bg/regulatories 
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
1. Заявление за участие в централизирано класиране за прием - Приложение  №1  (изм.  -  Решение  №  252  от  30.01.2020  г.  по  адм.  дело  №3409/2019  г.  на  Административен  съд  -  Пловдив,  потвърдено  с  Решение  №  11575  от 14.09.2020 г. на ВАС по адм. дело № 4670/2020).
2. Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните критерии - Приложение  №2  (изм.  -  Решение  №  252  от  30.01.2020  г.  по  адм.  дело  №3409/2019  г.  на  Административен  съд  -  Пловдив,  потвърдено  с  Решение  №  11575  от 14.09.2020 г. на ВАС по адм. дело № 4670/2020)
3. Заявление за записване - Приложение  №3  (изм.  -  Решение  №  252  от  30.01.2020  г.  по  адм.  дело  №3409/2019  г.  на  Административен  съд  -  Пловдив,  потвърдено  с  Решение  №  11575  от 14.09.2020 г. на ВАС по адм. дело № 4670/2020)
4. Заявление за разрешаване за кандидатстване без отписване - Приложение №4 (Изм. с Реш. № 206 от 2017 г.)
 
Документи за ЗАПИСВАНЕ:
1.  Копие от Удостоверение за раждане и оригинал за сверяване;
2.  Документи, от индивидуалния профил за класиране на детето.
 
Медицински документи за ПОСТЪПВАНЕ:
1.    Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;
2.    Еднократни отрицателни резултати от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити извършени не по-рано от 15 дни преди  постъпване на детето в детската градина;
3.    Изследване на кръв и урина – извършени една седмица преди постъпването;
4.    Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
5.    Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина (обр. 120).
 
Преглед на статии...

Документация на ДГ "Снежанка", гр. Пловдив за учебната 2020-2021 г.

Стратегия на ДГ "Снежанка", гр. Пловдив за периода 2020-2024 година

Програма на ДГ "Снежанка", гр. Пловдив

Организация на деня в детската градина (Дневен режим)

Символи, ритуали и знаци

Седмична програма на педагогическите ситуации и познавателни книжки

Правилник за дейността за учебната 2020-2021 година 

Правила за организиране на дейностите в условия на COVID-19

Етичен кодекс

Годишен план за учебната 2020-2021 година

План за квалификационна дейност

План за празници и развлечения

План за контролна дейност на директора

План за тематична проверка

Допълнителни педагогически услуги-не са избрани дейности по чл.19 от Наредба №5/2016 г. за ПУО през учебната 2020-2021 година

Мерки за повишаване на качеството на възпитание и образование

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи

Програма за изпълнение на Стратегията на МОН за превенция на отпадането от образователната система

План за изпълнение на Стратегията на МОН за повишаване на грамотността

План за изпълнение на Стратегията на МОН за работа по "Безопасност на движението на пътя" в детската градина

Правила за оказване на долекарска помощ

 

  • Прочетена: 214 пъти

Предоставени услуги и образци в образователната институция

В изпълнение на Решение на Министерски съвет №704 от 5.10.2018 г. за мерки за трансформация на модела на административното обслужване, публикуваме Информация за видовете предоставяни услуги и образци на заявления в образователната институция:

 1. Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от образователната институция, извършваща задължително предучилищно образование.

 2Издаване на Дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.

 3Издаване на Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група.

Удостоверенията се актуализират от Министерство на образованието в съответната учебна година.

 

Услугата не се предоставя по електронен път!

Правилник

Правилник за дейност на ДГ "Снежанка”, район "Централен”, гр. Пловдив за учебната 2020-2021 година


Такса за детска градина

 

Месечната такса за посещаване на детска градина можете да заплащате на каса в канцеларията, по банков път чрез банков превод, онлайн банкиране, пощенски клон, EasyPay.
Сметка на ДГ „Снежанка” : BG02IORT73753102601100, ИНВЕСТБАНК АД –ПЛОВДИВ
Основание за плащане:
Такса за м........20..г. и име на детето.
Наредител: Име и фамилия на родителя
Дължимата сума получавате на електронната си поща, регистрана в системата за централизиран прием.

При затруднение или за други въпроси можете да се свържете на тел. 032/63-13-89 и  0894747944

 

Благодарим ви!
Пазете се здрави!