Бюджет на детската градина

Състав

Красимир Ацалов-председател

Членове:

1. Емил Панчев,

резервен член Иванка Костадинова

2. Екатерина Чилингирова,

резервен член Цветелина Каменова

3. Симона Некезова,

резервен член Атанас Илиев

4. Магдалена Атанасова-представител на община Пловдив,

резервен член Мария Златарева

5. Антония Ацалова

Правилник

Правилник за дейност на ДГ "Снежанка”, район "Централен”, гр. Пловдив за учебната 2019-2020 година


Такса за детска градина

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
МОЖЕТЕ ДА ЗАПЛАЩАТЕ МЕСЕЧНАТА ТАКСА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА ПО ЕДИН ОТ ТЕЗИ НАЧИНИ:

- ПО  БАНКОВАТА СМЕТКА НА ДГ „СНЕЖАНКА”, ГР. ПЛОВДИВ BG02IORT73753102601100 - ИНВЕСТБАНК АД -ПЛОВДИВ ДО 7-МО ЧИСЛО НА МЕСЕЦА, В ПОЛЕ ОСНОВАНИЕ СЕ ВПИСВА МЕСЕЦ, ЗА КОЙТО СЕ ОТНАСЯ ПЛАЩАНЕТО И ИМЕТО НА ДЕТЕТО.

- НА КАСА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРИ ЗАВЕЖДАЩИЯ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

Със Заповед №20ОА-668/30.03.2020 г. на Кмета на Община Пловдив е направена промяна на таксите за детска градина във връзка с извънредното положение.
За м.март няма да се начислява постоянната част в размер на 20 лв., а само пропорционалната за посетените дни.
Напомняме, че за Ваше удобство можете да заплатите таксата за детска градина
1. По банков път и EasyPay до 6-то число на м.април
по сметката на ДГ „Снежанка” , гр. Пловдив
BG02IORT73753102601100,
ИНВЕСТБАНК АД –ПЛОВДИВ
2. На каса, в детската градина на следните дати : 1, 2 и 3 април от 8,30ч. до 10,30ч. и за пропусналите такса за м.февруари

Благодарим ви!
Пазете се здрави!

 

Държавен образователен стандарт за предучилищното образование

 

В детската градина се провежда възпитателно-образователен процес съгласно НАРЕДБА № 5 ОТ 3 ЮНИ 2016 Г. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, в сила от 01.08.2016 г., Издадена от Министерството на образованието и науката за определяне на държавния образователен стандарт за предучилищното образование, както и:
1. организацията на дейностите в предучилищното образование;
2. изискванията към прилагането на програмна система;
3. механизмът за взаимодействие между участниците в процеса на предучилищното образование.
Дейностите с децата реализират държавният образователен стандарт за резултатите от обучението:
1. образователните направления, по които се осъществява предучилищно образование;
2. целите и съдържанието на отделните образователни направления;
3. изискванията за резултатите от обучението по всяко образователно направление в отделните възрастови групи.

Детската градина по Закона за предучилищното и училищното образование създава условия за:
1. цялостно развитие на детската личност;
2. придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.
Компетентностите са дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни направления:
1. Български език и литература;
2. Математика;
3. Околен свят;
4. Изобразително изкуство;
5. Музика;
6. Конструиране и технологии;
7. Физическа култура.

Честит 45-ти Рожден Ден ЦДГ "Снежанка"-концерт на 20.05.2015г.

ОТ 1970Г. ДО ДНЕС В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СА РАБОТИЛИ И РАБОТЯТ ВДЪХНОВЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ - УЧИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ, КОИТО С ЛЮБОВ СЕ ГРИЖАТ, ВЪЗПИТАВАТ И ОБУЧАВАТ ДЕЦАТА.

ЕКИПЪТ НА ЦДГ "СНЕЖАНКА" ДАВА СВОЯ ДОСТОЕН ПРИНОС ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ АВТОРИТЕТА И ПОВИШАВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В ГРАД ПЛОВДИВ.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КОЛЕГИ!

 

Етикети

Дневен режим

Разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие по образователни направления и възрастови групи:

 

Образователни направления

първа възрастова група

втора възрастова група

трета възрастова група

четвърта възрастова група

Български език и литература

1

2

2

3

Математика

1

1

2

3

Околен свят

2

2

2

2

Изобразително изкуство

2

2

2

2

Музика

2

2

2

2

Конструиране и технологии

1

1

2

2

Физическа култура

3

3

3

3

общ брой педагогически ситуации

12

13

15

17

Абонамент чрез RSS