видове предоставени услуги и образци на заявление в образователната институция

В изпълнение на Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. за мерки за трансформация на модела на административното обслужване публикуваме следната информация за видовете предоставяни  услуги и образци на заявления на Детската градина като образователна институция:

 1. Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от образователната институция, извършваща задължително предучилищно образование.

 2Издаване на Дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.

 3Издаване на Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група.

Удостоверенията се актуализират от Министерство на образованието в съответната учебна година.

 

Услугата не се предоставя по електронен път!