Начало

Прием на деца

Документи за КАНДИДАТСТВАНЕ:

http://dz-priem.plovdiv.bg/ 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

1. Заявление за участие в централизирано класиране за прием - Приложение  №1  (изм.  -  Решение  №  252  от  30.01.2020  г.  по  адм.  дело  №3409/2019  г.  на  Административен  съд  -  Пловдив,  потвърдено  с  Решение  №  11575  от 14.09.2020 г. на ВАС по адм. дело № 4670/2020).

2. Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните критерии - Приложение  №2  (изм.  -  Решение  №  252  от  30.01.2020  г.  по  адм.  дело  №3409/2019  г.  на  Административен  съд  -  Пловдив,  потвърдено  с  Решение  №  11575  от 14.09.2020 г. на ВАС по адм. дело № 4670/2020)

3. Заявление за записване - Приложение  №3  (изм.  -  Решение  №  252  от  30.01.2020  г.  по  адм.  дело  №3409/2019  г.  на  Административен  съд  -  Пловдив,  потвърдено  с  Решение  №  11575  от 14.09.2020 г. на ВАС по адм. дело № 4670/2020)

4. Заявление за разрешаване за кандидатстване без отписване - Приложение №4 (Изм. с Реш. № 206 от 2017 г.)

 

Документи за ЗАПИСВАНЕ:

 

1.  Копие от Удостоверение за раждане и оригинал за сверяване;

2.  Документи, от индивидуалния профил за класиране на детето.

 

Медицински документи за ПОСТЪПВАНЕ:

 

1.    Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;

2.    Еднократни отрицателни резултати от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити извършени не по-рано от 15 дни преди  постъпване на детето в детската градина;

3.    Изследване на кръв и урина – извършени една седмица преди постъпването;

4.    Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

5.    Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина (обр. 120).