Прием на деца

ПРИЕМ на деца в ДГ „Снежанка“ се осъществява по Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските ясли и градини на територията на Община Пловдив.

Децата постъпват на 15.09. Децата, които не постъпят в срока определен в Наредбата се отписват и местата се обявяват за свободни за следващо класиране.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ чрез „Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски заведения на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ“

 http://dz-priem.plovdiv.bg/

Документи за ЗАПИСВАНЕ:

1.      Копие от Удостоверение за раждане и оригинал за сверяване;

2.      Документи, от индивидуалния профил за класиране на детето.

Медицински документи за ПОСТЪПВАНЕ:

1.    Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;

2.    Еднократни отрицателни резултати от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити извършени не по-рано от 15 дни преди  постъпване на детето в детската градина;

4.    Изследване на кръв и урина – извършени една седмица преди постъпването;

5.    Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

6.    Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина.