Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

УСТАВ на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО "СНЕЖАНКА" при ДГ „Снежанка"

І. НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС. ЦЕЛИ.

Чл.1.Учредява се училищно настоятелство. Настоятелството е независимо доброволно сдружение на граждани /представители на родителите и учителите/ за подпомагане на развитието и материалното осигуряване на ДГ „Снежанка”.

Чл.2. Наименование: „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО СНЕЖАНКА ПРИ ДГ СНЕЖАНКА”

Чл.3. Седалище и адрес на управление на дейността: гр.Пловдив, ул.Тополница” № 3

Чл.4. Цели: Осъществяване на общественополезна дейност и подпомагане на развитието на възпитателно-образователния процес, стопанското и материално осигуряване на ДГ „Снежанка”.

За постигане на целите си Настоятелството:

1. обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието или за решаването на текущи проблеми на детската градина;

2. съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за детската градина и контролира целесъобразното им разходване;

3. подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на детската градина;

4. съдейства за осигуряването на учебни помагала и пособия за възпитателно-образователния процес;

5. участва при решаването на социално-битови проблеми на децата и учителите от детската градина;

6. подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по проблемите на децата;

7. подпомага ръководството и общинските органи за осъществяване на задължително предучилищно обучение;

8. съдейства за организирането на извънучебните дейности и отдих, спорт и туризъм с децата;

9. съдейства за включване на родители при организирането на свободното време на децата;

10. предлага мерки за подобряване на дейността на детската градина;

11. организира обществеността за подпомагане на детската градина;

12. сигнализира компетентните органи при извършване на нарушения в системата на народната просвета;

13. организира и подпомага обучение на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;

14. подпомага социално слабите деца и семейства;

Чл.5. Сдружението е с нестопанска цел в частна полза.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Предмет на дейност на УН: Подпомагане на развитието на възпитателно-образователния процес с децата, стопанското и материално осигуряване на ДГ „Снежанка”, гр. Пловдив.

ІІІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.7. Органи на управление на сдружението са Общо събрание и Съвет на настоятелите. Върховен орган на Училищното Настоятелство е Общото събрание. Управителен орган е Съвет на настоятелите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.8. Общото събрание се състои от всички членове.

Чл.9. Общото събрание има следните права:

1. Изменя и допълва устава;

2. Приема други вътрешни актове;

3. Избира и освобождава членовете на Съвета на Настоятелите;

4. Приема и изключва членове;

5. Взема решение за участие в други организации;

6. Взема решение за преобразуване и прекратяване на дейността на сдружението;

7. Приема бюджета на сдружението;

8. Приема отчета за дейността на Съвета на Настоятелите;

9. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

10. Взема и други решения, предвидени в устава.

Чл.10. Правата по чл.9. т.1, 3, 6, 7, 8, и 9 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

Чл.11. Решенията на ОС са задължителни за другите органи на настоятелството.

Чл.12. Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

Чл.13. Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходни решения на ОС, могат да бъдат оспорвани пред ОС по искане на заинтересовани членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.14. Споровете по чл.12. могат да бъдат повдигани пред съда регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.15. Общото събрание се свиква от Съвета на Настоятелите по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай СН в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

Чл.16. Поканата за свикване на ОС трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и по чия инициатива то се свиква. Поканата се обнародва в ДВ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочената дата.

Чл.17. ОС е законно, ако присъстват повече от половината членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл.18. Всеки член на ОС има право на един глас. Едно лице може да представлява не-повече от трима членове на ОС въз основа на писмено пълномощно, нотариално заверено.Преупълномощаване не се допуска.

Чл.19. /1/. Решенията на ОС се вземат с мнозинство от присъстващите. Решенията по чл.9. т.1. и 6. се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

/2/. Настоятелството се свиква на редовни заседания от неговия Председател три пъти годишно- в началото, в средата и в края на учебната година.

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ / СН /

Чл.20. Съветът на настоятелите се състои най-малко от три лица, членове на сдружението. Членовете на СН се избират за срок от четири години.

Чл.21. Съвета на настоятелите избира от своя състав председател. Първият председател на Съвета на Настоятелите се избира от Общото Събрание.

Чл.22. Съвета на настоятелите / СН / :

1. Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на определени негови членове;

2. Осигурява изпълнението на решенията на ОС;

3. Разпорежда се с имуществото при спазване на изискванията на устава;

4. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет;

5. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението;

6. Определя адреса на сдружението;

7. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

8. Изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Чл.23. Заседанията на Съвета на Настоятелите се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на СН при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на СН в седмичен срок, то маже да се свика от всеки един от заинтересованите членове на СН. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от СН негов член.

Чл.24. Съветът на Настоятелите може да взима решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и лице, с което има установена двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решенията. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл.25. Решенията се вземат с мнозинството от присъстващите, а решенията свързани с ликвидацията, разпореждането с имуществото на сдружението с мнозинство от всички членове. СН може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на СН.

Чл.26. Съвета на Настоятелите на Училищно настоятелство "Снежанка" при ДГ Снежанка” е в състав:

председател: Бисера Печева-Янева

Членове: 

1. Пепа Ралчева-касиер

2. Десислава Тамбушева-Барбутска

ІV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 30. Настоятелството се представлява пред трети лица от Председателя на Съвета на Настоятелите. В някои случаи настоятелството може да упълномощи някой от неговите членове да го представлява.

Училищно настоятелство "Снежанка" при ДГ Снежанка” ще се представлява пред трети лица от Марина Найденова – председател на Съвета на Настоятелите.

V. ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.31. Членуването в настоятелството е доброволно.

Чл.32. Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт.

Чл.33 Членството възниква, като кандидатът подава писмена молба до СН, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия устав. СН внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на общата събрание.

Чл.34. Членството се прекратява:

1. С едностранно волеизявление до сдружението;

2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3. С изключването

Чл.35.Мандатът на членовете на настоятелството е тригодишен.

Чл.36. Представителите на родителите се избират в началото на всяка учебна година - до 10 октомври, на събрания на родителите по групи. Техния мандат е до следващия избор.

Чл.37. Поименния състав на настоятелството се определя с решение на настоятелството.

Чл.38. Членовете на настоятелството са длъжни да участват редовно в работата на настоятелството, да изпълняват добросъвестно възложените им или поетите от тях доброволно ангажименти. Представителите на родителите в настоятелството дават отчет за дейността му пред избралите ги родители, на съответната група.


VІ. ИМУЩЕСТВО

Чл.39. Настоятелството набира финансови средства от:

- Дарения;

- Целево финансиране по договори;

- Проекти;

- Други.

Чл.40. Финансовите средства се събират и съхраняват от касиера Ангел Геранов в сметката на училищното настоятелство.

-----------------