Начало

Начало

Държавен образователен стандарт за предучилищно образование

          В ДГ "Снежанка", гр. Пловдив се провежда възпитателно-образователен процес, съгласно НАРЕДБА № 5 ОТ 3 ЮНИ 2016 Г. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, в сила от 01.08.2016 г., Издадена от Министерството на образованието и науката за определяне на държавния образователен стандарт за предучилищното образование, както и:

1. организацията на дейностите в предучилищното образование;
2. изискванията към прилагането на програмна система;
3. механизмът за взаимодействие между участниците в процеса на предучилищното образование.

         Дейностите с децата реализират държавният образователен стандарт за резултатите от обучението:
1. образователните направления, по които се осъществява предучилищно образование;
2. целите и съдържанието на отделните образователни направления;
3. изискванията за резултатите от обучението по всяко образователно направление в отделните възрастови групи.

По Закона за предучилищното и училищното образование образователната институция създава условия за:
1. цялостно развитие на детската личност;
2. придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.

Компетентностите са дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни направления:
1. Български език и литература;
2. Математика;
3. Околен свят;
4. Изобразително изкуство;
5. Музика;
6. Конструиране и технологии;
7. Физическа култура.

Празничен концерт за 45-ти Рожден ден на ЦДГ "Снежанка" - 20.май.2015г.

ОТ 1970Г. ДО ДНЕС В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СА РАБОТИЛИ И РАБОТЯТ ВДЪХНОВЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ - УЧИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ, КОИТО С ЛЮБОВ СЕ ГРИЖАТ, ВЪЗПИТАВАТ И ОБУЧАВАТ ДЕЦАТА.

ЕКИПЪТ НА ЦДГ "СНЕЖАНКА" ДАВА СВОЯ ДОСТОЕН ПРИНОС ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ АВТОРИТЕТА И ПОВИШАВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В ГРАД ПЛОВДИВ.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КОЛЕГИ!

 

Етикети
Абонамент чрез RSS

Грамоти