Начало

Обучение

Детската градина е общинска и провежда дейности по възпитание и обучение на деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас, съгласно Закона за предучилищно образование и НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

Детската градина има самостоятелен кухненски блок, физкултурен салон, басейн и просторен озеленен двор с площадки за игри на открито.

 

Държавен образователен стандарт за предучилищно образование

          В ДГ "Снежанка", гр. Пловдив се провежда възпитателно-образователен процес, съгласно НАРЕДБА № 5 ОТ 3 ЮНИ 2016 Г. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, в сила от 01.08.2016 г., Издадена от Министерството на образованието и науката за определяне на държавния образователен стандарт за предучилищното образование, както и:

1. организацията на дейностите в предучилищното образование;
2. изискванията към прилагането на програмна система;
3. механизмът за взаимодействие между участниците в процеса на предучилищното образование.

         Дейностите с децата реализират държавният образователен стандарт за резултатите от обучението:
1. образователните направления, по които се осъществява предучилищно образование;
2. целите и съдържанието на отделните образователни направления;
3. изискванията за резултатите от обучението по всяко образователно направление в отделните възрастови групи.

По Закона за предучилищното и училищното образование образователната институция създава условия за:
1. цялостно развитие на детската личност;
2. придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.

Компетентностите са дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни направления:
1. Български език и литература;
2. Математика;
3. Околен свят;
4. Изобразително изкуство;
5. Музика;
6. Конструиране и технологии;
7. Физическа култура.