Без категория

Информация за изпълнение на бюджет 2020 г.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Изпълнение на Бюджет за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 30.06.2020:

1.      Делегиран от ДД: 124365.00 лв.

  - § 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 88509.00 лв.

  - § 02-05 – изплатени суми за СБКО 5478.00лв.

  - § 02-08 – обезщететния за персонал с характ.на възнаграждение –8497.00 лв.

  - § 02-09 -   др. плащания и възнаграждения –741.00лв.                                                   

  - § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО - 10333.00лв.                            

  - § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ –3002.00лв.                         

  - § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател –4612.00лв.

  - § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО - 2418.00лв.

  - § 10-11 – храна –0.00лв.

  - § 10-16 – вода ,горива и енергия                                                                        

  - § 10-20 – разходи за външни услуги -775.00лв.

  - § 10-30 – текущ ремонт –0.00лв.                                                                             .

 

2.     Делегиран от МД:  23 770.00   лв.            

 - § 10-11 – храна13412.00 лв.

  - § 10-13 -  пост. инвентар и раб.облекло  -  1670,00 лв.                                                 

  - § 10-14 – учебни помагала                                                                                

  - § 10-15 – материали  - 2487,00лв.

   в т.ч.- перилни и почистващи –843.84     

              -канцеларски м-ли -662.01

             - ел.м.  и др.м-ли-880.88

  - § 10-16 – вода ,горива и енергия  - 2983,00 лв.                                                        

    в т.ч.   – вода -346.00

                - ел. енергия –2637.48

  - § 10-20 – разходи за външни услуги1728,00  лв.                                                

    в т.ч. – пране на бельо -1267.38         

              - телефонни услуги - 351.39

              - абон. Счет.  софтуер - 1363.03             

              - други услуги  -   336.88

    § 52-03 – Придобиване на ДМА                

 

 

Изготвил: Ст. счетоводител - М. Атанасова

 

Изпълнението на Бюджет за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 31.03.2020 г.

 1.Делегиран от ДД: Общо разходи от Делегиран бюджет ДД  -  50557.00 лв.

  - § 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения –   34590.00 лв.

  - § 02-05 – изплатени суми за СБКО    4784.00лв.

  - § 02-09 -   др. плащания и възнаграждения –  555.00лв.                                                   

  - § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО - 4014.00лв.                            

  - § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ – 1133.00лв.                         

  - § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател – 1795.00лв.

  - § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО - 913.00лв.

  - § 10-11 – храна – 2678.00лв.

  - § 10-20 – разходи за външни услуги - 95.00лв.

 

2.Делегиран от МД: Общо разходи от Делегиран бюджет МД  - 14333.00  лв.            

  - §10-11 – храна9160.00 лв.

   -§ 10-13 -  пост. инвентар и раб.облекло  -  1670,00 лв.                                                 

  - § 10-15 – материали - 1048,00лв.

   в т.ч.- перилни и почистващи –  415.35     

              -канцеларски м-ли -  286.64

             - ел.м. и др.м-ли - 346.35

  - § 10-16 – вода ,горива и енергия  -  728,00 лв.                                                        

    в т.ч.   – вода  - 62.35

               - ел. енергия – 665.65

  - § 10-20 – разходи за външн услуги1728,00  лв.                                                

    в т.ч. – пране на бельо - 535.98         

             - телефонни услуги  - 211.59

             - абон. Счет. софтуер -  980.13             

 

Изготвил: Ст.счетоводител   М.Атанасова

Европейска седмица на мобилността 2020. Код "0"

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Децата от ДГ "Снежанка", град Пловдив, искат родният им град да стане по-безопасен, по-чист и достъпен за всички.

 

 

Ден на Земята

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Да се засади цвете и дръвче, да се отгледа и възпитава дете е възможно  С МНОГО ЛЮБОВ!

Днес родители и деца заедно с учителите и персонала направиха това възможно и посадиха прекрасни дъхави теменужки, петунии, дръвчета магнолия и още много растения!

Покана за 45 Рожден Ден на ЦДГ "Снежанка"

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Ръководството на ЦДГ "Снежанка", гр. Пловдив кани всички възпитаници, колеги, родители и приятели да споделят празника!

На 20.май.2015г. от 17,30ч. в детската градина.

Правомощия на обществения съвет при ДГ “Снежанка”, гр. Пловдив.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА ДГ "СНЕЖАНКА"-ПЛОВДИВ Е СЪГЛАСНО ЧЛ. 16. ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА
(1) Общественият съвет в детската градина и училището:
1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението;
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване - за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;
4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му - за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;
5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
6. съгласува училищния учебен план;
7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
10. дава становище по училищния план-прием;
11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските детски градини и училища;
13. участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
(2) Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управ¬ление на образованието или на съответния министър - първостепенен разпоредител с бюджет.
(3) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 от Правилника те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.
(4) В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта на бюджет на детската градина или училището за становище.
(5) Към проекта на бюджет по ал. 4 директорът на институция, прилагаща система на делегиран бюджет, както и на частна детска градина или частно училище, включени в системата на държавно финансиране, прилага обяснителна записка с информация за:
1. очакваните приходи и разходи по видове;
2. параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал - численост, размер на възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни вноски;
3. списък на капиталовите разходи;
4. разпределение на бюджета по дейности;
5. основните ограничения при формирането на бюджета;
6. размера на целевите средства по видове;
7. размера на установеното към края на предходната година превишение на постъп¬ленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
8. размера на собствените приходи и остатък от предходни години - за институциите, прилагащи система на делегиран бюджет.

 

Училищно настоятелство

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

УСТАВ на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО "СНЕЖАНКА" при ДГ „Снежанка"

І. НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС. ЦЕЛИ.

Чл.1.Учредява се училищно настоятелство. Настоятелството е независимо доброволно сдружение на граждани /представители на родителите и учителите/ за подпомагане на развитието и материалното осигуряване на ДГ „Снежанка”.

Чл.2. Наименование: „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО СНЕЖАНКА ПРИ ДГ СНЕЖАНКА”

Чл.3. Седалище и адрес на управление на дейността: гр.Пловдив, ул.Тополница” № 3

Чл.4. Цели: Осъществяване на общественополезна дейност и подпомагане на развитието на възпитателно-образователния процес, стопанското и материално осигуряване на ДГ „Снежанка”.

За постигане на целите си Настоятелството:

1. обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието или за решаването на текущи проблеми на детската градина;

2. съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за детската градина и контролира целесъобразното им разходване;

3. подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на детската градина;

4. съдейства за осигуряването на учебни помагала и пособия за възпитателно-образователния процес;

5. участва при решаването на социално-битови проблеми на децата и учителите от детската градина;

6. подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по проблемите на децата;

7. подпомага ръководството и общинските органи за осъществяване на задължително предучилищно обучение;

8. съдейства за организирането на извънучебните дейности и отдих, спорт и туризъм с децата;

9. съдейства за включване на родители при организирането на свободното време на децата;

10. предлага мерки за подобряване на дейността на детската градина;

11. организира обществеността за подпомагане на детската градина;

12. сигнализира компетентните органи при извършване на нарушения в системата на народната просвета;

13. организира и подпомага обучение на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;

14. подпомага социално слабите деца и семейства;

Чл.5. Сдружението е с нестопанска цел в частна полза.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Предмет на дейност на УН: Подпомагане на развитието на възпитателно-образователния процес с децата, стопанското и материално осигуряване на ДГ „Снежанка”, гр. Пловдив.

ІІІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.7. Органи на управление на сдружението са Общо събрание и Съвет на настоятелите. Върховен орган на Училищното Настоятелство е Общото събрание. Управителен орган е Съвет на настоятелите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.8. Общото събрание се състои от всички членове.

Чл.9. Общото събрание има следните права:

1. Изменя и допълва устава;

2. Приема други вътрешни актове;

3. Избира и освобождава членовете на Съвета на Настоятелите;

4. Приема и изключва членове;

5. Взема решение за участие в други организации;

6. Взема решение за преобразуване и прекратяване на дейността на сдружението;

7. Приема бюджета на сдружението;

8. Приема отчета за дейността на Съвета на Настоятелите;

9. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

10. Взема и други решения, предвидени в устава.

Чл.10. Правата по чл.9. т.1, 3, 6, 7, 8, и 9 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

Чл.11. Решенията на ОС са задължителни за другите органи на настоятелството.

Чл.12. Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

Чл.13. Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходни решения на ОС, могат да бъдат оспорвани пред ОС по искане на заинтересовани членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.14. Споровете по чл.12. могат да бъдат повдигани пред съда регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.15. Общото събрание се свиква от Съвета на Настоятелите по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай СН в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

Чл.16. Поканата за свикване на ОС трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и по чия инициатива то се свиква. Поканата се обнародва в ДВ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочената дата.

Чл.17. ОС е законно, ако присъстват повече от половината членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл.18. Всеки член на ОС има право на един глас. Едно лице може да представлява не-повече от трима членове на ОС въз основа на писмено пълномощно, нотариално заверено.Преупълномощаване не се допуска.

Чл.19. /1/. Решенията на ОС се вземат с мнозинство от присъстващите. Решенията по чл.9. т.1. и 6. се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

/2/. Настоятелството се свиква на редовни заседания от неговия Председател три пъти годишно- в началото, в средата и в края на учебната година.

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ / СН /

Чл.20. Съветът на настоятелите се състои най-малко от три лица, членове на сдружението. Членовете на СН се избират за срок от четири години.

Чл.21. Съвета на настоятелите избира от своя състав председател. Първият председател на Съвета на Настоятелите се избира от Общото Събрание.

Чл.22. Съвета на настоятелите / СН / :

1. Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на определени негови членове;

2. Осигурява изпълнението на решенията на ОС;

3. Разпорежда се с имуществото при спазване на изискванията на устава;

4. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет;

5. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението;

6. Определя адреса на сдружението;

7. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

8. Изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Чл.23. Заседанията на Съвета на Настоятелите се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на СН при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на СН в седмичен срок, то маже да се свика от всеки един от заинтересованите членове на СН. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от СН негов член.

Чл.24. Съветът на Настоятелите може да взима решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и лице, с което има установена двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решенията. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл.25. Решенията се вземат с мнозинството от присъстващите, а решенията свързани с ликвидацията, разпореждането с имуществото на сдружението с мнозинство от всички членове. СН може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на СН.

Чл.26. Съвета на Настоятелите на Училищно настоятелство "Снежанка" при ДГ Снежанка” е в състав:

председател: Бисера Печева-Янева

Членове: 

1. Пепа Ралчева-касиер

2. Десислава Тамбушева-Барбутска

ІV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 30. Настоятелството се представлява пред трети лица от Председателя на Съвета на Настоятелите. В някои случаи настоятелството може да упълномощи някой от неговите членове да го представлява.

Училищно настоятелство "Снежанка" при ДГ Снежанка” ще се представлява пред трети лица от Марина Найденова – председател на Съвета на Настоятелите.

V. ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.31. Членуването в настоятелството е доброволно.

Чл.32. Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт.

Чл.33 Членството възниква, като кандидатът подава писмена молба до СН, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия устав. СН внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на общата събрание.

Чл.34. Членството се прекратява:

1. С едностранно волеизявление до сдружението;

2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3. С изключването

Чл.35.Мандатът на членовете на настоятелството е тригодишен.

Чл.36. Представителите на родителите се избират в началото на всяка учебна година - до 10 октомври, на събрания на родителите по групи. Техния мандат е до следващия избор.

Чл.37. Поименния състав на настоятелството се определя с решение на настоятелството.

Чл.38. Членовете на настоятелството са длъжни да участват редовно в работата на настоятелството, да изпълняват добросъвестно възложените им или поетите от тях доброволно ангажименти. Представителите на родителите в настоятелството дават отчет за дейността му пред избралите ги родители, на съответната група.


VІ. ИМУЩЕСТВО

Чл.39. Настоятелството набира финансови средства от:

- Дарения;

- Целево финансиране по договори;

- Проекти;

- Други.

Чл.40. Финансовите средства се събират и съхраняват от касиера Ангел Геранов в сметката на училищното настоятелство.

-----------------