Начало

Документи

Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование.

 Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

 

ДГ "Снежанка", град Пловдив е включена в изпълнението на процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование”, проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование.

В рамките на проекта ще бъдат разработени модели и инструменти за приобщаващо образование на деца и ученици, както и специализирани дидактически материали (учебна литература, адаптирани учебни помагала и други). Дейностите по проекта предвиждат и специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие, закупуване на оборудване, включително за специализирани кабинети и помещения, както и дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в училището.

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

Специфичните цели на проекта са:

1. приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – с доказани постижения в науките, изкуствата и спорта, в детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование, в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително чрез оборудване на специализирани кабинети и разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;

2. повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;

3. превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.

Участието ни в проекта е нов, модерен поглед към визията за образователна инстинуция в XXI век. Това е начин на екипна работа за управление на ресурси и процеси за промяна на образователната среда, за промяна на нагласите към многообразието в детската градина и приобщаващото образование и за по-активно и пълноценно участие на всички членове на общността.

Участие ДГ "Снежанка", гр. Пловдив в НП „Заедно в грижата за ученика”, Модул 2 - с водеща организация СУ „Любен Каравелов", гр. Пловдив

По НП „Заедно в грижата за ученика”, Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиален етап” с водеща организация СУ „Любен Каравелов”, гр. Пловдив. Екипната работа на учителите от четвърта подготвителна група с учители началния етап от СУ „Любен Каравелов”, гр. Пловдив е насочена към малките възпитаници и семействата им, за плавен преход в образователната система.

Продължаваме със съвместни инициативи. През месец февруари традиционно ДГ "Снежанка" насърчава четенето и любовта към литературата.

С радост семействата на първокластниците в СУ „Любен Каравелов”, гр. Пловдив, които са възпитаници на ДГ "Снежанка", район "Централен" прочетоха любимите си приказки на най-малките.

Дори и виртуално сме заедно! Благодарим Ви, деца!

Повече прочети тук:

http://u4avplovdiv.com/%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%b8-%d0%bd?fbclid=IwAR0Fn0KzPv-dKFDgnekmzJu-weNiE8NbTzmmviZf0x9dYuH2rTqJmIPVvgM

 

https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-139852659801281

 

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът "Активно приобщаващо образование в системата за предучилищно образование"

се реализира в ДГ "Снежанка", гр. Пловдив от учебната 2019-2020 година и продължава през учебната 2020-2021 година

в следните направления:

Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, вкл. обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала

 2.1. изплащане на такси на деца, чиито родители получават помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (месечни, целеви и еднократни), по реда на Наредба № РД-07-5/2008 г. (целеви помощи за отопление съобразно вида отопление) и чрез Фонд „Социална закрила“ (еднократни помощи);

 2.2. назначаване на специалисти за провеждане на допълнителните дейности за социално и емоционално развитие на децата (допустима е в институции, в които не се осъществява дейност по т. 2.1);

 2.3. назначаване на допълнителен педагогически персонал - психолози, логопеди, ресурсни учители;

 2.4. назначаване на допълнителен непедагогически персонал - образователни медиатори, социални работници в образованието, помощници на учителя и помощник-възпитатели;

 2.5. осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др (допустима е само в съчетание с някоя от дейностите по т. 2.1 – 2.4).

Дейност 3: Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.

 3.2. Обучения на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, за определяне на риска от обучителни затруднения и за тяхната превенция

 3.3. Обучение за непедагогическия персонал и други заинтересовани страни (медиатори, социални работници и помощници на учителите) за придобиване на умения за работа с родители на деца от уязвими групи (вкл. и за деца със СОП) и за прилагане на форми и методи на работа за активното приобщаване на родителите, насочени към подкрепа за изграждане на възпитателните умения, за формиране на умения за активното им социално включване и за здравословен начин на живот.

 Дейност 5: Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация.

 

                            

Документация на ДГ "Снежанка", гр. Пловдив за учебната 2020-2021 г.

Стратегия на ДГ "Снежанка", гр. Пловдив за периода 2020-2024 година

Програма на ДГ "Снежанка", гр. Пловдив

Организация на деня в детската градина (Дневен режим)

Символи, ритуали и знаци

Седмична програма на педагогическите ситуации и познавателни книжки

Правилник за дейността за учебната 2020-2021 година 

Правила за организиране на дейностите в условия на COVID-19

Етичен кодекс

Годишен план за учебната 2020-2021 година

План за квалификационна дейност

План за празници и развлечения

План за контролна дейност на директора

План за тематична проверка

Допълнителни педагогически услуги-не са избрани дейности по чл.19 от Наредба №5/2016 г. за ПУО през учебната 2020-2021 година

Мерки за повишаване на качеството на възпитание и образование

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи

Програма за изпълнение на Стратегията на МОН за превенция на отпадането от образователната система

План за изпълнение на Стратегията на МОН за повишаване на грамотността

План за изпълнение на Стратегията на МОН за работа по "Безопасност на движението на пътя" в детската градина

Правила за оказване на долекарска помощ

 

  • Прочетена: 559 пъти

                                                                  Бюджет и изпълнение на бюджета на ДГ "Снежанка", град Пловдив за 2021 година

Изпълнение на първото тримесечие на Бюджета за 2021 г. към 30.06.2021 г. - Прочети

Изпълнение на първото тримесечие на Бюджета за 2021 г. към 31.03.2021 г. -  Прочети

Бюджет 2021 г.


 

 

Бюджет и изпълнение на бюджета на ДГ "Снежанка", град Пловдив за 2020 година 

 

 Изпълнение на Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 31.12.2020 г. -  Прочети


 Изпълнение на Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 30.09.2020 г. -  Прочети


 Изпълнение на Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 30.06.2020 г. -  Прочети


 Изпълнение на Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 31.03.2020 г. -  Прочети


 

Предоставени услуги и образци в образователната институция

В изпълнение на Решение на Министерски съвет №704 от 5.10.2018 г. за мерки за трансформация на модела на административното обслужване, публикуваме Информация за видовете предоставяни услуги и образци на заявления в образователната институция:

 1. Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от образователната институция, извършваща задължително предучилищно образование.

 2Издаване на Дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.

 3Издаване на Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група.

Удостоверенията се актуализират от Министерство на образованието в съответната учебна година.

 

Услугата не се предоставя по електронен път!

ПРОЕКТ „С ПЛОВДИВ В СЪРЦЕТО“ - "ПЛОВДИВ 2019- ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА"

Информация за Проекта "С Пловдив в сърцето"

Бенефициент на Проекта е Училищното настоятелство към ДГ "Снежанка", гр. Пловдив.

С ФИНАНСИРАНЕ ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ЧИТАЛИЩА: ОБЩНОСТНО УЧАСТИЕ И ИНОВАЦИИ ” НА ФОНДАЦИЯ  „ПЛОВДИВ 2019-ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА“

В дейностите по проекта се акцентира върху нови знания и умения за децата, обмяната на опит и добри практики, съгласуваност и подкрепа от страна на ръководствата на партньорските организации от град Пловдив ДГ "Снежанка" и читалищата НЧ "Алеко Константинов" и НЧ "Шалом Алейхим", учителите и семействата на децата от детската градина.

В етапите на проекта водещи са Читалищни общности клубове и ателиета, културни институции – Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“, Регионална Занаятчийска Камара - Пловдив (РЗК –Пловдив), Образователни институции – деца, родители, учители.

 

Проектните дейности и инициативи допринесоха за колорита на Програмата „Пловдив-Европейска столица на културата през 2019г.“ и обогатиха активностите с децата, гражданите и гости на града

Придобитият опит в подготовката и изпълнението на проекта подпомога ръководствата и екипите на партньорите - читалища и на детска градина, за участието им в бъдещи проекти. 

Изработените от участниците предмети, макети, костюми и аксесоари се използват след приключване на проекта, във възпитателно-образователните дейности в детската градина и в читалищата-партньори. 

Дейностите, свързани с изкуства са проведени в читалищата-партньори и на открити пространства, емблематични за град Пловдив – Стария Пловдив, Капана.

 

 

 

Абонамент чрез RSS