Начало

Документи

Документи

Под-категории

Бюджет на детската градина

Бюджет и изпълнение на бюджета на ДГ "Снежанка", град Пловдив за 2020 година 

 

 Изпълнение на Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 31.12.2020 г. -  Прочети


 Изпълнение на Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 30.09.2020 г. -  Прочети


 Изпълнение на Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 30.06.2020 г. -  Прочети


 Изпълнение на Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 31.03.2020 г. -  Прочети


 Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка”, гр. Пловдив -  Прочети

 

Преглед на статии...

Документация на ДГ "Снежанка", гр. Пловдив за учебната 2020-2021 г.

Стратегия на ДГ "Снежанка", гр. Пловдив за периода 2020-2024 година

Програма на ДГ "Снежанка", гр. Пловдив

Организация на деня в детската градина (Дневен режим)

Символи, ритуали и знаци

Седмична програма на педагогическите ситуации и познавателни книжки

Правилник за дейността за учебната 2020-2021 година 

Правила за организиране на дейностите в условия на COVID-19

Етичен кодекс

Годишен план за учебната 2020-2021 година

План за квалификационна дейност

План за празници и развлечения

План за контролна дейност на директора

План за тематична проверка

Допълнителни педагогически услуги-не са избрани дейности по чл.19 от Наредба №5/2016 г. за ПУО през учебната 2020-2021 година

Мерки за повишаване на качеството на възпитание и образование

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи

Програма за изпълнение на Стратегията на МОН за превенция на отпадането от образователната система

План за изпълнение на Стратегията на МОН за повишаване на грамотността

План за изпълнение на Стратегията на МОН за работа по "Безопасност на движението на пътя" в детската градина

Правила за оказване на долекарска помощ

 

Преглед на статии...

Нашите Проекти

Проект "Дъга на приятелството",

Проект "Образование без граници" в партньорство със СОУ "Любен Каравелов", град Пловдив

Преглед на статии...

Прием на деца

Документи за КАНДИДАТСТВАНЕ:
http://dz-priem.plovdiv.bg/ 
 
График за 2021 година 
http://dz-priem.plovdiv.bg/regulatories 
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
1. Заявление за участие в централизирано класиране за прием - Приложение  №1 .
2. Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните критерии - Приложение  №2 
3. Заявление за записване - Приложение  №3
4. Заявление за разрешаване за кандидастване без отписване - Приложение №4
 
Документи за ЗАПИСВАНЕ:
1.  Копие от Удостоверение за раждане и оригинал за сверяване;
2.  Документи, от индивидуалния профил за класиране на детето.
 
Медицински документи за ПОСТЪПВАНЕ:
1.    Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;
2.    Еднократни отрицателни резултати от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити извършени не по-рано от 15 дни преди  постъпване на детето в детската градина;
3.    Изследване на кръв и урина – извършени една седмица преди постъпването;
4.    Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
5.    Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина (обр. 120).
 

Важна информация: Чрез електронната система за прием на деца в община Пловдив (http://dz-priem.plovdiv.bg/) се предлагат на родителите наличните свободни места в общинските детски градини за всяко едно класиране. На електронния сайт на община Пловдив - сектор „Образование“ (https://www.plovdiv.bg/item/education/актуална-информация/), се публикуват ежемесечно свободни места за подготвителните групи в общинските училища.

 

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА НЕПРИЕТИТЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕЦА

Н А Р Е Д Б А за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (Обн. ДВ. бр. 20 от 09.03.2021 г.)

Декларация от родители

 

Преглед на статии...

Документация на ДГ "Снежанка", гр. Пловдив за учебната 2020-2021 г.

Стратегия на ДГ "Снежанка", гр. Пловдив за периода 2020-2024 година

Програма на ДГ "Снежанка", гр. Пловдив

Организация на деня в детската градина (Дневен режим)

Символи, ритуали и знаци

Седмична програма на педагогическите ситуации и познавателни книжки

Правилник за дейността за учебната 2020-2021 година 

Правила за организиране на дейностите в условия на COVID-19

Етичен кодекс

Годишен план за учебната 2020-2021 година

План за квалификационна дейност

План за празници и развлечения

План за контролна дейност на директора

План за тематична проверка

Допълнителни педагогически услуги-не са избрани дейности по чл.19 от Наредба №5/2016 г. за ПУО през учебната 2020-2021 година

Мерки за повишаване на качеството на възпитание и образование

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи

Програма за изпълнение на Стратегията на МОН за превенция на отпадането от образователната система

План за изпълнение на Стратегията на МОН за повишаване на грамотността

План за изпълнение на Стратегията на МОН за работа по "Безопасност на движението на пътя" в детската градина

Правила за оказване на долекарска помощ

 

  • Прочетена: 559 пъти

Предоставени услуги и образци в образователната институция

В изпълнение на Решение на Министерски съвет №704 от 5.10.2018 г. за мерки за трансформация на модела на административното обслужване, публикуваме Информация за видовете предоставяни услуги и образци на заявления в образователната институция:

 1. Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от образователната институция, извършваща задължително предучилищно образование.

 2Издаване на Дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.

 3Издаване на Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група.

Удостоверенията се актуализират от Министерство на образованието в съответната учебна година.

 

Услугата не се предоставя по електронен път!

Такса за детска градина

 

Месечната такса за посещаване на детска градина можете да заплащате на каса в канцеларията, по банков път чрез банков превод, онлайн банкиране, пощенски клон, EasyPay.
Сметка на ДГ „Снежанка” : BG02IORT73753102601100, ИНВЕСТБАНК АД –ПЛОВДИВ
Основание за плащане:
Такса за м........20..г. и име на детето.
Наредител: Име и фамилия на родителя
Дължимата сума получавате на електронната си поща, регистрана в системата за централизиран прием.

При затруднение или за други въпроси можете да се свържете на тел. 032/63-13-89 и  0894747944

 

Благодарим ви!
Пазете се здрави!