Начало

Прием на деца

Документи за КАНДИДАТСТВАНЕ:
http://dz-priem.plovdiv.bg/ 
 
График за 2021 година 
http://dz-priem.plovdiv.bg/regulatories 
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
1. Заявление за участие в централизирано класиране за прием - Приложение  №1 .
2. Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните критерии - Приложение  №2 
3. Заявление за записване - Приложение  №3
4. Заявление за разрешаване за кандидастване без отписване - Приложение №4
 
Документи за ЗАПИСВАНЕ:
1.  Копие от Удостоверение за раждане и оригинал за сверяване;
2.  Документи, от индивидуалния профил за класиране на детето.
 
Медицински документи за ПОСТЪПВАНЕ:
1.    Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;
2.    Еднократни отрицателни резултати от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити извършени не по-рано от 15 дни преди  постъпване на детето в детската градина;
3.    Изследване на кръв и урина – извършени една седмица преди постъпването;
4.    Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
5.    Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина (обр. 120).
 

Важна информация: Чрез електронната система за прием на деца в община Пловдив (http://dz-priem.plovdiv.bg/) се предлагат на родителите наличните свободни места в общинските детски градини за всяко едно класиране. На електронния сайт на община Пловдив - сектор „Образование“ (https://www.plovdiv.bg/item/education/актуална-информация/), се публикуват ежемесечно свободни места за подготвителните групи в общинските училища.

 

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА НЕПРИЕТИТЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕЦА

Н А Р Е Д Б А за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (Обн. ДВ. бр. 20 от 09.03.2021 г.)

Декларация от родители