Начало

ОТЧЕТИ за изпълнение на бюджета за 2020 г.

ОТЧЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ДГ "СНЕЖАНКА", ГРАД ПЛОВДИВ ЗА 2020 Г.

 

Изпълнение на Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 30.09.2020 г. :
1.    Делегиран от ДД:
  - § 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения –141564.00 лв.
  - § 02-05 – изплатени суми за СБКО – 6506.00лв.
  - § 02-08 – обезщететния за персонал с характер на възнаграждение – 8497.00 лв.
  - § 02-09 -   др. плащания и възнаграждения – 845.00лв.                                                   
  - § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО - 16521.00лв.                            
  - § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ – 4752.00лв.                         
  - § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател – 7338.00лв.
  - § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО - 3935.00лв.
  - § 10-14 – учебни помагала - 2382.00лв.
  - § 10-20 – разходи за външни услуги - 1482.00лв.
  Общо разходи от Делегиран бюджет ДД: 193 822.00 лв.
     2. Делегиран от МД:
  - §10-11 – храна – 21635.00 лв.
   -§ 10-13 -  пост. инвентар и раб.облекло  - 1670,00 лв.                                                 
  - § 10-15 – материали - 3934,00 лв.
   в т.ч.- перилни и почистващи – 1375,00 лв.
              -канцеларски м-ли - 1119,00 лв.
             - ел.м. и др. м-ли - 1151,00 лв.
            - АУДИО KIT 2 COMMEL -  289.00 лв.
  - § 10-16 – вода ,горива и енергия  - 8939,00 лв.                                                        
    в т.ч.– вода - 540.00 лв.
              - ел. енергия – 2895.00 лв.
              - топлофикация - 5504.00 лв.
  - § 10-20 – разходи за външни услуги – 5767,00  лв.                                                
    в т.ч.– пране на бельо  - 2326.00 лв.     
              - телефонни услуги - 566.00 лв.
              - абон. счет.  софтуер - 1718.00 лв.     
              - други услуги - 1157.00 лв.
Общо разходи от Делегиран бюджет МД: 41 945.00   лв.            
Изготвил:Ст.счетоводител   М.Атанасова
-----------------------------
Изпълнение на Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 30.06.2020:
 
1.      Делегиран от ДД: 124365.00 лв.
  - § 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 88509.00 лв.
  - § 02-05 – изплатени суми за СБКО –5478.00 лв.
  - § 02-08 – обезщететния за персонал с характ.на възнаграждение –8497.00 лв.
  - § 02-09 -   др. плащания и възнаграждения –741.00 лв.                                                   
  - § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО - 10333.00 лв.                            
  - § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ –3002.00 лв.                         
  - § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател –4612.00 лв.
  - § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО - 2418.00 лв.                                                        
  - § 10-20 – разходи за външни услуги -775.00 лв.                                                               
2.     Делегиран от МД:  23 770.00   лв.            
  - § 10-11 – храна –13412.00 лв.
  - § 10-13 -  пост. инвентар и раб.облекло - 1670,00 лв.                                                                                                                 
  - § 10-15 – материали  - 2487,00 лв.
   в т.ч.- перилни и почистващи –843.84 лв.
              -канцеларски м-ли -662.01 лв.
             - ел.м.  и др.м-ли-880.88 лв.
  - § 10-16 – вода ,горива и енергия  - 2983,00 лв.                                                        
    в т.ч.   – вода -346.00 лв.
                - ел. енергия –2637.48 лв.
  - § 10-20 – разходи за външни услуги – 1728,00  лв.                                                
    в т.ч. – пране на бельо -1267.38  лв.
              - телефонни услуги - 351.39 лв.
              - абон. счет.  софтуер - 1363.03  лв. 
              - други услуги  -   336.88 лв.          
Изготвил: Ст. счетоводител - М. Атанасова
 -----------------------
Изпълнение на Бюджет за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 31.03.2020 г.
 1.Делегиран от ДД: Общо разходи от Делегиран бюджет ДД  -  50557.00 лв.
  - § 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения –   34590.00 лв.
  - § 02-05 – изплатени суми за СБКО –   4784.00 лв.
  - § 02-09 -   др. плащания и възнаграждения –  555.00 лв.                                                   
  - § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО - 4014.00 лв.                            
  - § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ – 1133.00 лв.                         
  - § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател – 1795.00 лв.
  - § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО - 913.00лв.
  - § 10-11 – храна – 2678.00лв.
  - § 10-20 – разходи за външни услуги - 95.00лв.
2.Делегиран от МД: Общо разходи от Делегиран бюджет МД  - 14333.00  лв.            
  - §10-11 – храна –9160.00лв.
   -§ 10-13 -  пост. инвентар и раб.облекло - 1670,00 лв.                                                 
  - § 10-15 – материали - 1048,00 лв.
   в т.ч.- перилни и почистващи –  415.35 лв.    
              -канцеларски м-ли -  286.64 лв.
             - ел.м. и др.м-ли - 346.35 лв.
  - § 10-16 – вода ,горива и енергия  -  728,00 лв.                                                        
    в т.ч.  – вода  - 62.35 лв.
               - ел. енергия – 665.65 лв.
  - § 10-20 – разходи за външн услуги –1728,00 лв.                                                
    в т.ч. – пране на бельо - 535.98 лв.
             - телефонни услуги  - 211.59 лв.
             - абон. счет. софтуер -  980.13  лв.    
Изготвил: Ст.счетоводител   М.Атанасова

Правомощия на обществения съвет при ДГ “Снежанка”, гр. Пловдив.

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА ДГ "СНЕЖАНКА"-ПЛОВДИВ Е СЪГЛАСНО ЧЛ. 16. ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА
(1) Общественият съвет в детската градина и училището:
1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението;
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване - за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;
4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му - за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;
5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
6. съгласува училищния учебен план;
7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
10. дава становище по училищния план-прием;
11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските детски градини и училища;
13. участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
(2) Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управ¬ление на образованието или на съответния министър - първостепенен разпоредител с бюджет.
(3) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 от Правилника те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.
(4) В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта на бюджет на детската градина или училището за становище.
(5) Към проекта на бюджет по ал. 4 директорът на институция, прилагаща система на делегиран бюджет, както и на частна детска градина или частно училище, включени в системата на държавно финансиране, прилага обяснителна записка с информация за:
1. очакваните приходи и разходи по видове;
2. параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал - численост, размер на възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни вноски;
3. списък на капиталовите разходи;
4. разпределение на бюджета по дейности;
5. основните ограничения при формирането на бюджета;
6. размера на целевите средства по видове;
7. размера на установеното към края на предходната година превишение на постъп¬ленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
8. размера на собствените приходи и остатък от предходни години - за институциите, прилагащи система на делегиран бюджет.

 

Ден на Земята

Да се засади цвете и дръвче, да се отгледа и възпитава дете е възможно  С МНОГО ЛЮБОВ!

Днес родители и деца заедно с учителите и персонала направиха това възможно и посадиха прекрасни дъхави теменужки, петунии, дръвчета магнолия и още много растения!