Начало

ИНФОРМАЦИЯ И БЛАНКИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ, ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ И БЛАНКИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ, ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ (0)

Вътрешно-организационни бланки (декларации и заявления за изтегляне от родителите):

1. Декларация за съгласие за извършване на оценка/диагностика на развитието и потребностите на сина ми/дъщеря ми за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на детето 

2. Декларация за вземане на дете от упълномощено лице.
3. Декларация за съгласие за публикуване на снимки на дете.
4. Декларация за извеждане на дете за мероприятия.
5. Декларация за информиране за видеонаблюдение и контрол на достъпа в сградата.
6. Заявление за издава удостоверение за преместване.
7. Заявление за отсъствие на дете от подготвителна група.
8. Декларация по чл.4 от Наредбата за туризма.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

В изпълнение на задълженията, произтичащи от Закона за достъп до обществена информация

I. Правно основание за предоставяне на услугата: Закон за достъп до обществена информация

II. Заявител: Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в ДГ "Снежанка", гр. Пловдив

III. Орган, предоставящ услугата: ДГ "Снежанка", гр. Пловдив

IV. Начините на заявяване на услугата, процедурата и сроковете по предоставяне на административната услуга са разписани във Вътрешните правила за достъп до обществена информация, публикувани на интернет страницата на ДГ "Снежанка", гр. Пловдив раздел „Информация“, „Достъп до информация“, където са налични и образци на документи. 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за достъпа до обществена информация в ДГ "Снежанка", гр. Пловдив

Образци на документи:

Приложение № 1 - Заявление за достъп до обществена информация

Приложение № 2 - Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Приложение № 3 - Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Приложение № 4 - Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Такса за детска градина 2020 г.:

 

Може да заплатите месечната такса по следните начини : на каса в канцеларията, по банков път чрез банков превод, онлайн банкиране, пощенски клон, EasyPay.

Банкова сметка на ДГ „Снежанка” : BG02IORT73753102601100, ИНВЕСТБАНК АД –ПЛОВДИВ

Основание за плащане:

Такса за м........20..г. и име на детето.

Наредител: Име и фамилия на родителя

Дължимата сума получавате на електронната си поща, регистрана в системата за централизиран прием.

При затруднение или въпроси можете да се свържете с канцеларията на тел. 032/63-13-89 и  0894747944

------------------------

Хранене

В детската градина храненето на децата е по седмично меню чрез услуга кетъринг.

Храните отговарят на изискванията за качество и безопасност, съгласно Закона за храните, Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години.

Храните се придружават с документи, доказващи тяхната безопасност, съгласно действащото законодателство.